Документация по избор на Изпълнител по Процедура.

1. Декларация на кандидата за ЕИК

2. Декларация на кандидата по чл. 22, ал. 2, т. 1 

3. Декларация на кандидата за изпълнени договори

4. Декларация за оборот

5. Договор /проект/ 

6. Изисквания към офертите от ПМС №69/11.03.2013 г.

7. Методика за оценка на офертите

8. Образец оферта

9. Публична покана

10. Решение за откриване на процедура

11. Техническа спецификация