Тръжно досие Публична покана № 3/16.06.2014 г.

Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност по  проект № BG051PO001-2.3.03-0304 „Подобряване на условията на труд в „Косаня” ЕАД.