“Косаня” ЕАД

Уважаеми партньори,

 

          Уведомяваме ви, че поради промяна в правната форма , от 14.06.2013 год.  “Косаня” ЕООД е преобразувана в ново дружество със следните данни:

 

          “Косаня” ЕАД

          гр.Мизия

          ул. Георги Димитров № 29

          ЕИК – 202624413

          ДДС № – BG 202624413

        Изпълнителен Директор – Стефан Лазаров

 

Банковите сметки не  са променени.

 

 

 

 

Изп. директор:

/Ст.Лазаров/