«ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В КОСАНЯ” ЕАД»

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0304

                    «ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В КОСАНЯ” ЕАД»

        На 17.07.2013г. „Косаня”ЕАД  сключи ДОГОВОР № ESF-2303-05-05025 ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03″Безопасен  труд”.
Наименование на проекта: Подобряване на условията на труд в „Косаня”ЕАД Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.