Подробна презентация ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0304 „Подобряване на условията на труд в Косаня ЕАД” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

Презентацията в PDF формат можете да изтеглите от ТУК. 

Презентацията в Power Point формат можете да изтеглите от ТУК.