Договор за безвъзмездна финансова помощ №ESF-2303-05-05012/17.07.2013г.

Във връзка с условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ по ОП „РЧР”, „Косаня”ЕАД в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №ESF-2303-05-05012/17.07.2013г.   сключи  на  08.09.2014 договор с „ Балтов Консулт” ЕООД с предмет „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност .