Blog Archives

Информационен ден

Подробна презентация ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0304 „Подобряване на условията на труд в Косаня ЕАД” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

Презентацията в PDF формат можете да изтеглите от ТУК.  Презентацията в Power Point формат можете да изтеглите от ТУК. 

Continue Reading →
Kosanya Proekt 2014

Закриващо информационно събитие във връзка с успешното приключване на проект № BG051PO001-2.3.03-0304 „Подобряване на условията на труд в „Косаня”ЕАД.

На 29.09.2014 г. от 11 ч и 00 мин. в хотелски комплекс ”Хемус” гр.Враца” се проведе Закриващо информационно събитие във връзка с успешното приключване на проект № BG051PO001-2.3.03-0304 „Подобряване на условията на труд в „Косаня”ЕАД.  Обсъдени бяха резултатите от реализирането на проекта, както и проблемите, с които се сблъска екипът.

Continue Reading →
Kosanya Proekt 2014

Обучение на служителите на “Косаня” ЕАД, съгласно сключен Договор от 26.08.2014 г. с предмет „Обучение на служителите за работа с нововъведеното работно оборудване и технологии по проект № BG051PO001-2.3.03-0304

Съгласно сключен Договор от 26.08.2014 г. с предмет „Обучение на служителите за работа с нововъведеното работно оборудване и технологии по  проект № BG051PO001-2.3.03-0304 „Подобряване на условията на труд в „Косаня”ЕАД” се проведе обучение на служителите на “Косаня” ЕАД в съответствие с утвърдените Учебна програма и Учебен график. На успешно преминалите курса на обучение са издадени

Continue Reading →
Kosanya Proekt 2014

Предадени направения “Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност” в съответствие с договора от 08.09.2014

На 12.09.2014 г  фирма „ Балтов Консулт” ЕООД  предаде направения “Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност” в съответствие  с договора  от  08.09.2014

Continue Reading →
Kosanya Proekt 2014

Договор за безвъзмездна финансова помощ №ESF-2303-05-05012/17.07.2013г.

Във връзка с условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ по ОП „РЧР”, „Косаня”ЕАД в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №ESF-2303-05-05012/17.07.2013г.   сключи  на  08.09.2014 договор с „ Балтов Консулт” ЕООД с предмет „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата

Continue Reading →
Kosanya Proekt 2014

Договор с предмет „Обучение на служителите за работа с нововъведеното работно оборудване и технологии по проект № BG051PO001-2.3.03-0304

На 26.08.2014г. между „Косаня” ЕАД  и „ХИМКОМ инженеринг”  беше сключен договор с предмет „Обучение на служителите за работа с нововъведеното работно оборудване и технологии по  проект № BG051PO001-2.3.03-0304 „Подобряване на условията на труд в „Косаня”ЕАД” – Обособена позиция №2, след проведена процедура  с предмет: Избор на изпълнител по две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Изграждане

Continue Reading →
Kosanya Proekt 2014

„Изграждане на локални газови системи за отопление по проект № BG051PO001-2.3.03-0304

На 20.08.2014г. между „Косаня” ЕАД  и „ХИМКОМ инженеринг”  беше сключен договор с предмет „Изграждане на локални газови системи за отопление по  проект № BG051PO001-2.3.03-0304 „Подобряване на условията на труд в „Косаня”ЕАД” – Обособена позиция №1, след проведена процедура процедура  с предмет: Избор на изпълнител по две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Изграждане на локални газови

Continue Reading →
Proect

Тръжно досие Публична покана № 3/16.06.2014 г.

Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност по  проект № BG051PO001-2.3.03-0304 „Подобряване на условията на труд в „Косаня” ЕАД.   Документация: 1.Декларация – подизпълнител 2. Декларация – съгласие подизпълнител 3. Декларация ЕИК 4. Декларация по чл.22,ал.2,т.1 5. Декларация за изпълнени договори 6. Договор 7. Изисквания към офертите 8. Методика 9. Образец на оферта 10. Публична покана 11. РЕШЕНИЕ-09062014125529 12. Техническо задание

Continue Reading →
Kosanya Proekt 2014

Договор с „ВЮРТ-България” ЕООД

Във връзка с условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти  на договорена безвъзмездна финансова помощ по ОП „РЧР”, „Косаня”ЕАД в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №ESF-2303-05-05012/17.07.2013г.   сключи  на 12.06.2014г. договор с „ВЮРТ-България” ЕООД с предмет „Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло по  проект

Continue Reading →
Proect

Покана № 2 за Избор на Изпълнител / ОБУЧЕНИЕ и ОБОРУДВАНЕ/

Избор на Изпълнител  с публична покана № 2 /23.05.2014г. по  Проект № BG051PO001-2.3.03-0304 „Подобряване на условията на труд в „Косаня”ЕАД” по две обособени позиции. Документация: 1. Техническа спецификация ОБУЧЕНИЕ 2. Декларация ЕИК 3. Декларация по чл.22,ал.2,т.1 4. Декларация изпълнени договори 5. Декларация оборот 6.Декларация списък екип 7. Договор- ОБУЧЕНИЕ 8. Договор-ОБОРУДВАНЕ 9. Изисквания към офертите 10. Методика- ОБУЧЕНИЕ 11. Методика-ОБОРУДВАНЕ 12. Оферта

Continue Reading →