The Blog

КОСАНЯ ЕАД подписа договор за изпълнение на проект по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“

КОСАНЯ  ЕАД  сключи с Министерството на икономиката договор BG16RFOP002-2.077-0760-C01 за изпълнение на проект “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“  по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“. Целта на проекта е: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Вследствие на изпълнението на

Continue Reading →

Подробна презентация ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0304 „Подобряване на условията на труд в Косаня ЕАД” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

Презентацията в PDF формат можете да изтеглите от ТУК.  Презентацията в Power Point формат можете да изтеглите от ТУК. 

Continue Reading →

Закриващо информационно събитие във връзка с успешното приключване на проект № BG051PO001-2.3.03-0304 „Подобряване на условията на труд в „Косаня”ЕАД.

На 29.09.2014 г. от 11 ч и 00 мин. в хотелски комплекс ”Хемус” гр.Враца” се проведе Закриващо информационно събитие във връзка с успешното приключване на проект № BG051PO001-2.3.03-0304 „Подобряване на условията на труд в „Косаня”ЕАД.  Обсъдени бяха резултатите от реализирането на проекта, както и проблемите, с които се сблъска екипът.

Continue Reading →

Обучение на служителите на “Косаня” ЕАД, съгласно сключен Договор от 26.08.2014 г. с предмет „Обучение на служителите за работа с нововъведеното работно оборудване и технологии по проект № BG051PO001-2.3.03-0304

Съгласно сключен Договор от 26.08.2014 г. с предмет „Обучение на служителите за работа с нововъведеното работно оборудване и технологии по  проект № BG051PO001-2.3.03-0304 „Подобряване на условията на труд в „Косаня”ЕАД” се проведе обучение на служителите на “Косаня” ЕАД в съответствие с утвърдените Учебна програма и Учебен график. На успешно преминалите курса на обучение са издадени

Continue Reading →

Предадени направения “Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност” в съответствие с договора от 08.09.2014

На 12.09.2014 г  фирма „ Балтов Консулт” ЕООД  предаде направения “Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност” в съответствие  с договора  от  08.09.2014

Continue Reading →

Договор за безвъзмездна финансова помощ №ESF-2303-05-05012/17.07.2013г.

Във връзка с условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ по ОП „РЧР”, „Косаня”ЕАД в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №ESF-2303-05-05012/17.07.2013г.   сключи  на  08.09.2014 договор с „ Балтов Консулт” ЕООД с предмет „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата

Continue Reading →

Договор с предмет „Обучение на служителите за работа с нововъведеното работно оборудване и технологии по проект № BG051PO001-2.3.03-0304

На 26.08.2014г. между „Косаня” ЕАД  и „ХИМКОМ инженеринг”  беше сключен договор с предмет „Обучение на служителите за работа с нововъведеното работно оборудване и технологии по  проект № BG051PO001-2.3.03-0304 „Подобряване на условията на труд в „Косаня”ЕАД” – Обособена позиция №2, след проведена процедура  с предмет: Избор на изпълнител по две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Изграждане

Continue Reading →

„Изграждане на локални газови системи за отопление по проект № BG051PO001-2.3.03-0304

На 20.08.2014г. между „Косаня” ЕАД  и „ХИМКОМ инженеринг”  беше сключен договор с предмет „Изграждане на локални газови системи за отопление по  проект № BG051PO001-2.3.03-0304 „Подобряване на условията на труд в „Косаня”ЕАД” – Обособена позиция №1, след проведена процедура процедура  с предмет: Избор на изпълнител по две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Изграждане на локални газови

Continue Reading →

Тръжно досие Публична покана № 3/16.06.2014 г.

Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност по  проект № BG051PO001-2.3.03-0304 „Подобряване на условията на труд в „Косаня” ЕАД.   Документация: 1.Декларация – подизпълнител 2. Декларация – съгласие подизпълнител 3. Декларация ЕИК 4. Декларация по чл.22,ал.2,т.1 5. Декларация за изпълнени договори 6. Договор 7. Изисквания към офертите 8. Методика 9. Образец на оферта 10. Публична покана 11. РЕШЕНИЕ-09062014125529 12. Техническо задание

Continue Reading →

Договор с „ВЮРТ-България” ЕООД

Във връзка с условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти  на договорена безвъзмездна финансова помощ по ОП „РЧР”, „Косаня”ЕАД в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №ESF-2303-05-05012/17.07.2013г.   сключи  на 12.06.2014г. договор с „ВЮРТ-България” ЕООД с предмет „Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло по  проект

Continue Reading →