„Изграждане на локални газови системи за отопление по проект № BG051PO001-2.3.03-0304

На 20.08.2014г. между „Косаня” ЕАД  и „ХИМКОМ инженеринг”  беше сключен договор с предмет „Изграждане на локални газови системи за отопление по  проект № BG051PO001-2.3.03-0304 „Подобряване на условията на труд в „Косаня”ЕАД” – Обособена позиция №1, след проведена процедура процедура  с предмет: Избор на изпълнител по две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Изграждане на локални газови системи за отопление по проект № BG051PO001-2.3.03-0304  „Подобряване на условията на труд в „Косаня”ЕАД” и  Обособена позиция № 2 „Обучение на служителите за работа с нововъведеното работно оборудване и технологии  по  проект № BG051PO001-2.3.03-0304  „Подобряване на условията на труд в „Косаня”ЕАД”