The Blog

Покана № 2 за Избор на Изпълнител / ОБУЧЕНИЕ и ОБОРУДВАНЕ/

Избор на Изпълнител  с публична покана № 2 /23.05.2014г. по  Проект № BG051PO001-2.3.03-0304 „Подобряване на условията на труд в „Косаня”ЕАД” по две обособени позиции. Документация: 1. Техническа спецификация ОБУЧЕНИЕ 2. Декларация ЕИК 3. Декларация по чл.22,ал.2,т.1 4. Декларация изпълнени договори 5. Декларация оборот 6.Декларация списък екип 7. Договор- ОБУЧЕНИЕ 8. Договор-ОБОРУДВАНЕ 9. Изисквания към офертите 10. Методика- ОБУЧЕНИЕ 11. Методика-ОБОРУДВАНЕ 12. Оферта

Continue Reading →

Документация по избор на Изпълнител по Процедура.

1. Декларация на кандидата за ЕИК 2. Декларация на кандидата по чл. 22, ал. 2, т. 1  3. Декларация на кандидата за изпълнени договори 4. Декларация за оборот 5. Договор /проект/  6. Изисквания към офертите от ПМС №69/11.03.2013 г. 7. Методика за оценка на офертите 8. Образец оферта 9. Публична покана 10. Решение за откриване на

Continue Reading →

Избор на Изпълнител по Процедура по проект № BG051PO001-2.3.03-0304 „Подобряване на условията на труд в „Косаня”ЕАД”

Предстои избор на Изпълнител по Процедура Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло по  проект № BG051PO001-2.3.03-0304 „Подобряване на условията на труд в „Косаня”ЕАД” от Договора за БФП – “Безопасен труд” На 27.03.2014 г. ще бъде публикувана Публичнта покана и придружаващата я документация за участие в процедурата.

Continue Reading →

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ « ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В “КОСАНЯ”ЕАД»

На 30.10.2013г. от 15:00 часа в Мотел”Рай”  Бенефициентът по Договор за БФП – „Косаня”ЕАД проведе откриващо информационно събитие по повод стартирането на проект “Безопасен труд” с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. На събитието беше направена презентация на проекта и снимков материал. http://www.vratzadnes.com/page.php?n=210164&SiteID=922

Continue Reading →

«ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В КОСАНЯ” ЕАД»

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0304                     «ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В КОСАНЯ” ЕАД»         На 17.07.2013г. „Косаня”ЕАД  сключи ДОГОВОР № ESF-2303-05-05025 ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03″Безопасен  труд”. Наименование на проекта: Подобряване на условията на труд в „Косаня”ЕАД Проектът се осъществява с финансовата

Continue Reading →

“Косаня” ЕАД

Уважаеми партньори,             Уведомяваме ви, че поради промяна в правната форма , от 14.06.2013 год.  “Косаня” ЕООД е преобразувана в ново дружество със следните данни:             “Косаня” ЕАД           гр.Мизия           ул. Георги Димитров № 29           ЕИК – 202624413           ДДС № – BG 202624413         Изпълнителен Директор –

Continue Reading →

Новият сайт на Косаня ЕООД

Добре дошли в обновения сайт на Косаня ЕООД. Тук ще намерите актуална информация за нас, нашите дейности и точни контакти. Надяваме се да Ви бъдем полезни и изчерпателни с информацията, която сме публикували и ще актуализираме редовно.

Continue Reading →