Договор с „ВЮРТ-България” ЕООД

Във връзка с условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти  на договорена безвъзмездна финансова помощ по ОП „РЧР”, „Косаня”ЕАД в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №ESF-2303-05-05012/17.07.2013г.   сключи  на 12.06.2014г. договор с „ВЮРТ-България” ЕООД с предмет „Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло по  проект № BG051PO001-2.3.03-0304 „Подобряване на условията на труд в „Косаня”ЕАД”.