Избор на Изпълнител по Процедура по проект № BG051PO001-2.3.03-0304 „Подобряване на условията на труд в „Косаня”ЕАД”

Предстои избор на Изпълнител по Процедура Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло по  проект № BG051PO001-2.3.03-0304 „Подобряване на условията на труд в „Косаня”ЕАД” от Договора за БФП – “Безопасен труд”

На 27.03.2014 г. ще бъде публикувана Публичнта покана и придружаващата я документация за участие в процедурата.