Обучение на служителите на “Косаня” ЕАД, съгласно сключен Договор от 26.08.2014 г. с предмет „Обучение на служителите за работа с нововъведеното работно оборудване и технологии по проект № BG051PO001-2.3.03-0304

Съгласно сключен Договор от 26.08.2014 г. с предмет „Обучение на служителите за работа с нововъведеното работно оборудване и технологии по  проект № BG051PO001-2.3.03-0304 „Подобряване на условията на труд в „Косаня”ЕАД” се проведе обучение на служителите на “Косаня” ЕАД в съответствие с утвърдените Учебна програма и Учебен график. На успешно преминалите курса на обучение са издадени Удостоверения.