Договор с предмет „Обучение на служителите за работа с нововъведеното работно оборудване и технологии по проект № BG051PO001-2.3.03-0304

На 26.08.2014г. между „Косаня” ЕАД  и „ХИМКОМ инженеринг”  беше сключен договор с предмет „Обучение на служителите за работа с нововъведеното работно оборудване и технологии по  проект № BG051PO001-2.3.03-0304 „Подобряване на условията на труд в „Косаня”ЕАД” – Обособена позиция №2, след проведена процедура  с предмет: Избор на изпълнител по две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Изграждане на локални газови системи за отопление по проект № BG051PO001-2.3.03-0304  „Подобряване на условията на труд в „Косаня”ЕАД” и Обособена позиция №2 „Обучение на служителите за работа с нововъведеното работно оборудване и технологии  по  проект № BG051PO001-2.3.03-0304  „Подобряване на условията на труд в „Косаня”ЕАД”