Покана № 2 за Избор на Изпълнител / ОБУЧЕНИЕ и ОБОРУДВАНЕ/

Избор на Изпълнител  с публична покана № 2 /23.05.2014г. по  Проект № BG051PO001-2.3.03-0304 „Подобряване на условията на труд в „Косаня”ЕАД” по две обособени позиции.

Документация:

1. Техническа спецификация ОБУЧЕНИЕ

2. Декларация ЕИК

3. Декларация по чл.22,ал.2,т.1

4. Декларация изпълнени договори

5. Декларация оборот

6.Декларация списък екип

7. Договор- ОБУЧЕНИЕ

8. Договор-ОБОРУДВАНЕ

9. Изисквания към офертите

10. Методика- ОБУЧЕНИЕ

11. Методика-ОБОРУДВАНЕ

12. Оферта ОБУЧЕНИЕ

13. Оферта ОБОРУДВАНЕ

14. Публична покана

15. Техническо задание